Tre av fyra svenskar, 75 procent, anser att fler bostäder borde byggas i trä. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Nock Massiva Trähus, som lyfter fram att fler kommuner bör ta fram träbyggnadsstrategier för att öka bostadsbyggandet i trä.

– Byggsektorn står för 20 procent av Sveriges samlade klimatutsläpp. Det är en ohållbar situation om Sverige ska kunna leva upp till sitt klimatmål. Därför är det viktigt att bygga mer i trä, eftersom träbyggnader fungerar som en koldioxidsänka, säger Olle Knaust, vd för Nock Massiva Trähus.

En ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av Nock Massiva Trähus visar att hela tre av fyra svenskar, 75 procent, tycker att en större andel av de nya bostäder som byggs i Sverige borde byggas i trä. Både Januariavtalet och regeringsförklaringen nämner uttryckligen en ambition om att öka trähusbyggandet.

– Boverket beräknar att Sverige kommer att behöva cirka 600 000 nya bostäder de kommande tio åren. Ju större andel av dem som byggs i trä, desto större klimatnytta. Därför borde fler kommuner inspireras av framsynta kommuner som Växjö, Skellefteå och Alingsås, där man tagit fram konkreta träbyggnadsstrategier för att öka bostadsbyggandet i trä, säger Olle Knaust.

I slutet av november lämnade Skogsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Där konstaterar man att strävan efter att ersätta icke-förnybara material är oerhört viktig för klimatomställningen, bland annat genom att industriellt trähusbyggande i allt högre grad får ersätta användandet av betong. I dagsläget står flerbostadshus med trästomme enbart för 13 procent av nybyggnationen.

För mer information, kontakta gärna:
Annika Knaust, annika.knaust@nock.nu, 073-822 31 15

Om Sifoundersökningen
Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 24 november–3 december 2020. 1 000 svenskar svarade på följande fråga:

Studier visar att bostadsbyggande i trä kan halvera klimatpåverkan från byggskedet jämfört med att bygga i betong. Vad tycker du om följande förslag: Av de nya bostäder som byggs i Sverige borde fler byggas i trä.

Svaren fördelade sig enligt nedan:

Bra förslag: 76,0 procent
Dåligt förslag: 11,2 procent
Tveksam, vet ej: 12,7 procent

Läs mer om Nock Massiva Trähus: www.nock.nu

Nock Massiva Trähus levererar klimatsmarta, prefabricerade flerbostadshus, kontor och byggnader för offentlig miljö. Vi bygger modulärt i korslimmat trä från europeiska skogar, vilket ger energi- och kostnadseffektiva hus byggda av hållbart material. Husen produceras i egen fabrik i Älvängen utanför Göteborg och monteras efter transport på slutdestinationen.