KMA POLICY

ARBETSMILJÖPOLICY

Nock Massiva Trähus AB skall vara en attraktiv arbetsgivare som
både behåller och attraherar nya medarbetare. Vi vill vara en källa
till positiv energi med en arbetsmiljö som är både rolig, utvecklande
och trygg att vara i.

Detta gör vi genom att:

 • Följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning,
 • Vi har välskötta och städade arbetsplatser
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik
 • Vi upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras
 • Sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt
 • Arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt

KVALITETSPOLICY

Vi vill att vårt arbete ska vara meningsfullt och skapa värde för oss
själva, våra kunder och vår omvärld

Detta gör vi genom att:

 • Följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet
 • Tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt
 • Uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa
 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet
 • Sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt
 • Medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang och ärlighet infinner sig när man arbetar för
 • Om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens.

MILJÖPOLICY

Nock Massiva Trähus AB skall bedriva sin verksamhet på ett
sådant sätt att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vi vill i vår
verksamhet bevara kultur- och skönhetsvärden samt främja en
sund ute- och innemiljö

Detta gör vi genom att:

 • De mål vi definierar i vår miljöplan ska inspirera till att det dagliga arbetet präglas av miljöhänsyn.
 • Målen skall också följa tillämplig miljölagstiftning samt övriga krav företaget berörs av.
 • Avfall hanteras alltid med återvinning eller källsortering som det primära målet.
 • Farligt avfall hanteras alltid så att miljöpåverkan blir minimal.
 • Vi samverkar med våra leverantörer, underentreprenörer och konsulter om att använda miljöanpassade material, metoder och utrustningar.
 • Vi planerar våra leveranser på ett sådant sätt att vår miljöpåverkan minimeras.
 • Resor till och från arbetet samordnas.
 • Vi agerar för minskad miljöpåverkan i byggprocessen, nyttjandet och förvaltningen.
 • Vi ska tillgodose våra kunders krav på god miljö avseende luft, ljud, ljus, värme, sundhet och trivsel.
 • Vi ska arbetat för ständiga förbättringar på miljöområdet och tar till vara på våra och andras erfarenheter samt strävare efter att vara bland de främsta i utvecklingsarbetet.