VÅR PROCESS

VÅR PROCESS

Nock Massiva Trähus tillverkar upp till 96 % färdigställda lägenhetsmoduler i massivträ, i egen fabrik i Älvängen. Lägenheterna transporteras till byggplatsen där de monteras ihop till flerbostadshus. Byggsystemet är mycket flexibelt och vi bygger bostadshus med hög kvalitet upp till åtta våningar. Genom att vi tillverkar inomhus i långa serier når vi en snabbare tillverkningstid, säkerställer en hög kvalitet samtidigt som produkten skyddas för väderpåkänningar under byggnationen. Effektivitetsvinsterna leder till en mycket konkurrenskraftig prissättning av den färdiga byggnaden

FAS 1

Projektering i samarbete med kund och arkitekt

Traditionell projektering som mynnar ut i CAD-ritningar i 3D-format. Vi har som alla andra att följa Boverkets regler och riktlinjer (BBR). Det unika i denna fas är att här skapas hela byggnaden och efter projekteringsfasen kan i motsats till traditionellt byggande inga ändringar göras. Det elektroniska projekteringsunderlaget blir indata till produktionen i nästa fas. Nock vänder sig primärt direkt till fastighetsägaren eftersom den arbets- och IT-intensiva projekteringsfasen och den höga färdigställandegraden eliminerar behovet av traditionella

Vi har valt att arbeta med välkända företag och projektörer.

FAS 2

Tillverkning i korslimmat trä

Nock köper bearbetat material från etablerade producenter i Europa på marknaden för CLT-trä. Användandet av CLT-trä och industriellt byggande reducerar radikalt produktionstiden för en byggnad. CLT-trä ger en hög grad av flexibilitet vid utformningen av byggnaden, håller hög kvalitet, har hög trivselfaktor för de boende och är dessutom ett smart miljöval.

Skivor av CLT-trä ger dessutom en styv, tät och energieffektiv konstruktion som underlättar grundläggningen och sänker bygg- och framtida driftskostnaderna för byggnaden.

Utifrån det elektroniska projekteringsunderlaget gör CLT-träleverantören, en omsorgsfull produkt- och kostnadskalkyl som vi har att godkänna och därefter bokas produktionstid i fabrik.  Att tillverka komponenter för en byggnad om 1 000 kvm eller 16 lägenheter tar ungefär två veckor. Hela stommen, både inner- och ytterväggar med urtag för fönster, dörrar samt håltagning för ventilation-, el- och VVS-installationer görs i tillverkningsfasen hos leverantören. Trots att elementen kan bli upp till 13 meter långa är avvikelsetoleransen +/- 2mm.

I golv- och takbjälklagen görs även plats för kanalisation och andra nödvändigheter. Den beställda byggnaden är CE-märkt och levereras i delar på trailer till vår sammansättningsfabrik i Älvängen.

FAS 3

Fabriksmontering i egen fabrik

När de färdiga komponenterna kommer till fabriken i Älvängen påbörjas monteringen. CLT-träelementen, väggar, tak och golv sätts samman och kompletteras med utvändig isolering, dörrar och fönster. Vi färdigställer lägenheterna till 96 % i fabriken och de levereras kompletta med golv, kök och badrum av hög standard. Alla installationer, ventilation, el, avlopp, vatten och värme är monterat och klart. Inför slutmonteringen skickas bostadsenheterna på lastbil till byggarbetsplatsen.

Ledstjärnan för arbetet i fabriken är ”lean production” och vi ska efterlikna fordonsindustrin i vår strävan efter att minska felkällorna och skapa en effektiv sammansättning.

FAS 4

Slutmontering

På byggarbetsplatsen har grundläggningen pågått parallellt med lägenhetsproduktionen och är nu färdigställda. När lastbilarna anländer lyfts bostadsenheterna på plats med kran och monteras samman till större enheter. Under en och samma dag lyfts och monteras upp till 30 enheter och den höga färdigställandegraden gör att behovet av bodar och andra faciliteter för personal på byggarbetsplatsen är mindre än vid traditionellt byggande. När montagearbetet är klart påbörjas tak- och fasadkompletteringar. Tak och fasad är i allmänhet lokala anpassningar och är därför lämpligt att montera på plats. Efter att byggnaden anslutits till EL- och Va-nätet är den efter bara fyra veckor färdig för inflyttning.